Kto sme

VORTECH s.r.o.
Barónka 1
831 06 Bratislava

IČO • 50597663
DIČ • 2120394562
IČ DPH • SK2120394562

Email • servis@pieskovaci.sk
Telefón • 0915 792 650

Aké osobné údaje spracovávame?

a) kontaktný formulár • krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónny kontakt

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup aj iné subjekty, bez ktorých by naša činnosť nebola možná. Medzi týchto patria:

a) administrátor stránky

b) externý dodávateľ účtovných služieb

c) poskytovateľ webhostingových služieb

Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje budeme chrániť pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, budú oboznámené s tým ako ich majú spracovať.

Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na servis@pieskovaci.sk

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom stránky, nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta. Ochrane osobných údajov sa venuje zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou QWS s.r.o., (ďalej iba “stránky”) používjú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

Čo sú cookies?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb. Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Použitie cookies na stránkach

Cookies, ktoré používame, môžme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

zabezpečenie základnej funkčnosti
zabezpečenie rozšírenej funkčnosti
monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť – cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si vaše preferencie, ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna. Pomocou nich môžeme poskytovať online chat.

Monitorovanie a analýza – Tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre Vás žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré máte záujem. Napomáhajú nám v poskytovaní relevantnej reklamy a monitorovaní, ako je reklama účinná. Iba na základe týchto informácií sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pohodlnejšie. Cookies aplikácií tretích strán : (https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ , https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality. Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich intenetových stránkach, môžete stratíť prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie a pod.).

Mozilla
Google Chrome
Safari
Opera

Uchovávanie údajov a uplatnenie Vašich práv

Uchovávame (osobné) údaje, kým nás nepožiadate o ich odstránenie. Máte právo prístupu k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho máte právo odvolať akýkoľvek poskytnutý súhlas alebo požadovať opravu, zmenu, obmedzenie, odstránenie alebo prenosnosť Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať informácie o spracúvaní Vašich údajov. V určitých prípadoch môžeme Vašu žiadosť zamietnuť na základe oprávnenej výnimky, napríklad ak by poskytnutie informácie odhalilo osobné údaje inej osoby.

Právo na vymazanie osobných údajov

Svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať. Po obdržaním zrušenia súhlasu s ich spracovávaním a uchovávaním vaše údaje vymažeme. Údaje spracovávané za ekonomickým účelom však nie je možné podľa zákona vymazať. K výmazu vašich osobných údajov nie je možné pristúpiť ani keď sme povinní ich uchovať z iného dôvodu stanoveného zákonom (napríklad v prípade trestného konania).

Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené v rozsahu stanovenom zákonom. Ak sú vaše údaje nesprávne alebo boli uložené z nesprávnych dôvodov, obratom zjednáme nápravu. Prosím, informujte nás o prípadných zmenách vašich osobných údajov.

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje šifrujeme pomocou SSL (proces Secure Socket Layer). SSL je v súčasnosti najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete.

Uplatňujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ktoré ste nám poskytli, pred neúmyselnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Nakladáme s (osobnými) údajmi opatrne a zabezpečuje primeranú úroveň bezpečnosti.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Kontakt na nás

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť VORTECH s.r.o., so sídlom Barónka 1, 831 06 Bratislava, IČO: 50597663. Používatelia stránky súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu. Súhlas je platný na dobu potrebnú pre zrealizovanie požiadavky používateľa a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať.